Category: Cập nhật

eightyfour Pictures x Google Photos

eightyfour Pictures x Google Photos

Từ năm nay 2021, eightyfour Pictures sẽ sử dụng Google Photos để lưu trữ hình ảnh của bạn.